คืนสู่เหย้าชาวคุรุฯ

imagewpid-fb_img_1428573875330.jpg

สพม.5 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา

ประชุมคัดเลือกหัวหน้าระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ ครูสุรพงษ์ ปิ่นแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ ครูสิริมาศ อยู่โต

ปลูกป่าเขาขยายร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

นำทีมโดย ครูวีระ กล่ำรักษ์ ครูธงชัย ชูมก และครูฉลอง ปานขวัญ

ท่านว่าที่ รอง ผอ.แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับฝ่ายส่งเสริม

@ด้วยความยินดียิ่งค่ะ

สถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 19-23 เมษายน 2558

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558

image

ปัจฉิมนิเทศ

การประชุมพิจารณาคัดเลือก “เด็กดีศรีคุรุ” ม.ต้น

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

รับการติดตามเพศวิถีศึกษา จาก สสส.

ยินดีต้อนรับครูสุรพงษ์ ปิ่นแก้ว ด้วยความยินดียิ่ง

ยินดีต้อนรับครูสุรพงษ์ ปิ่นแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป จากโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมด้วยความยินดียิ่ง

โครงการพลังเด็กและเยาวชนชัยนาท รุ่นใหม่ หัวใจสะอาด

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท ร่วมกับโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “พลังเด็กและเยาวชนชัยนาท รุ่นใหม่ หัวใจสะอาด” วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ หอประชุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์

เครดิต : ครูวันทนา สุชาการ หัวน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและคณะ

โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม

เครดิต : ครูขวัญศิริ เคารพธรรม  ครูชุลีกร ปิ่นแก้ว และคณะ

การประเมิน นร.พระราชทาน ปี 2557

อบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน

ธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน วันที่ 20 มกราคม 2558 โดยมีครูสุภิรมย์ จาคสกุล เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม

งานบวงสรวงพ่อขุนสรรค์

ผอ.ถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนสรรค์ วันที่ 19 มกราคม 2558 ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนสรรค์ หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พิธีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมสักการะดวงวิญญาณพ่อขุนสรรค์ วีระบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของจังหวัดชัยนาท ที่เสียสละชีวิตต่อสู้กับพม่า เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้คงอยู่ตกทอดแก่ลูกหลานไทยจนถึงทุกวันนี้

ธนาคารโรงเรียน

ธ1

วันครู ประจำปี 2558


กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ยินดีด้วยกับประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558 นายจิรเมธ เหยื่อแสวง เบอร์ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


เครดิต : ครูวันทนา สุชาการ หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย และคณะ

กิจกรรมกีฬาสีภายใน “คุรุเกมส์ 2557″


image

กิจกรรมพี่พบน้อง เพื่อนพบเพื่อน ย้ำเตือนความผูกพันธ์

เครดิต : ครูอารมย์ สุดมี หัวหน้างานแนะแนวและคณะ

กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค…กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19 ธันวาคม 2557
image

ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาภายใน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(Mou)

วันพ่อแห่งชาติ

ประชุมฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

 

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,241 other followers