ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2556

ไวนิล สารสนเทศ 56

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการของเรา

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ

เครดิต : ครูอารมย์ สุดมี และ ครูศิริพร พวงสมบัติ ครูผู้ฝึกซ้อม

รอบชิงชนะเลิศ ช่วยกันโหวตให้โรงเรียนของเรา

image

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556

เครดิต : ครูอารมย์  สุดมี และคณะ

ความร่วมมือร่วมใจระหว่างครูและผู้ปกครอง

รองฯฤทัยรัตน์ สุ่มเข็มทอง รองผู้อำำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา เชิญผู้ปกครอง นักเรียนและคุณครูที่ปรึกษา ร่วมพูดคุยปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาบุตรหลานด้านการเรียน

 

คำขวัญวันเด็ก ๒๕๕๗

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่2/2556

งานเครือข่่ายอุปถัมภ์ นำโดยครูรัชต์ดา  กล่ำรักษ์และคณะ ประสานงานการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ภาพ : พรรณภา

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมนำวิชาการ

 คำสั่งการประเมิน คลิกที่นี่!!!

 แบบประเมินในฝัน มาตรฐานสากล คลิกที่นี่!!!

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ

     ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ  คือ คุณลักษณะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ และพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงาม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยคุณลักษณะเหล่านี้จะต้องฝึกฝนเป็นประจำทุกวันจนเป็นนิสัย ผ่านห้องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 5 ห้อง คือ (1) ห้องนอน (2) ห้องน้ำ (3) ห้องแต่งตัว (4) ห้องอาหาร (5) ห้องทำงานหรือห้องเรียน

GM5 (Global Merit 5) หรือ ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการมีอะไรบ้าง
ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ( Global Merit 5 )1.  ความสะอาด

2.  ความเป็นระเบียบ

3.  ความสุภาพนุ่มนวล

4.  ตรงต่อเวลา

5.  จิตตั้งมั่น และผ่องใส

     1. ความสะอาด  หมายถึง  ปราศจากสิ่งแปลกปลอม  อันจะทำให้เสียคุณภาพ

     2. ความเป็นระเบียบ  หมายถึง  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ถูกลำดับ  เป็นแถว  เป็นแนว ไม่ขัดขวาง  ไม่สับสน
     3. ความสุภาพ  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมกิริยาทางกาย  วาจาให้เป็นปกติ  ไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกในทางไม่ดี
     4. ความตรงต่อเวลา   หมายถึง   ความสามารถในการควบคุมตนเอง ในการ เริ่ม  ทำ   เลิกงานให้เป็นไปตามที่กำหนด
     5. การมีสมาธิ(Meditation)  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมจิตใจ  อารมณ์ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง  เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นจากภายใน ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ หากเราฝึกอยู่เป็นประจำจะทำให้เรามีพื้นฐานเบื้องต้น ที่จะพัฒนาตนเองนำไปสู่การเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัย ทำให้เรามีจิตใจที่ผ่องใส และจะทำให้เรามีนิสัยบัณฑิตที่มีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดีต่อไป

5 ห้องชีวิต - ห้องนอน 5 ห้องชีวิต - ห้องทำงาน5 ห้องชีวิต - ห้องน้ำ5 ห้องชีวิต- ห้องแต่งตัว5 ห้องชีวิต - ห้องอาหารหนังสือ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย

กิจกรรมวันคริสต์มาส

ครูภาสกร อินโท หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2556

เครดิต: วิดีโอสร้างสรรค์โดย นางสาวปาวียา เอมอ่อน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2556 งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา โดยคุณครูศิริพร พวงสมบัติและคณะ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ครูที่ปรึกษารับเงินปัจจัยพื้นฐานเพื่อมอบให้กับนักเรียนยากจน

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เผยแพร่ผลงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 28-29 พ.ย.56 @โรงเรียนสิงห์บุรี

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้จัดโครงการนวัตกรรม 3H โดยใช้ชื่อโครงการ “1 ทศวรรษการศึกษา สพม.5 ก้าวไกล เทิดไทองค์ราชัน สานฝัน 3H” งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ได้รับโอกาสให้ไปจัดแสดงนิทรรศการในจุดแสดงของสหวิทยาเขตขุนสรรค์ ในระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี

เครดิต : รองฯ ฤทัยรัตน์ สุ่มเข็มทอง,ครูพรรณภา โพธิ์หลำ,ครูศิริวรรณ สังขะโห, ครูรัชต์ดา กล่ำรักษ์, ครูบุษกร สมัครเขตการณ์, ครูชุลีกร ปิ่นแก้ว และคณะนักเรียน

โรงเรียนได้รับรางวัลการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับดีเด่น ของ สพม.5

image

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่

เด็กหญิงมนทกานติ์ บุญแตง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3//2
นางสาวปาวียา  เอมอ่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

โครงการ Stop Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

สภานักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมตามโครงการ Stop Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคาร 40 ปี : ครูวันทนา สุชาการและคณะ

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 781 other followers