พระบรมราโชวาท


image

ค่านิยม ๑๒ ประการ

1411306352868

ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาภายใน

image

image

image

image

image

image

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(Mou)

วันพ่อแห่งชาติ


วันพ่อแห่งชาติ จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวามคม พ.ศ.2523 โดย คุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้น ด้วยความจงรักภักดี และมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือในหลวงของประชาชนชาวไทย ในฐานะ “พ่อแห่งชาติ” และ “พ่อของแผ่นดิน” ในประเทศไทย ได้กำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันพ่อแห่งชาติ

ประชุมฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

 

ค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.2 และ ม.3

image

การสอบ Pre O-net

image

ผลงานการแต่งเพลงรณรงค์ เรื่องความปลอดภัยทางถนน รางวัลชมเชย(ระดับภูมิภาค)

img001

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ นำโดยครูประดิษฐ  โพธิ์สำราญ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแต่งเพลงรณรงค์ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ณ จังหวัดนครนายกโดยได้รับรางวัลชมเชย (ระดับภูมิภาค) จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
image
«เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.»

ยินดีต้อนรับ ครูธีรพงศ์ ทับอินทร์

รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

ภาพโดย คุณครูพงศ์วรุฒน์ วงศ์สังวาล

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.5 ด้วยความยินดียิ่ง


ภาพโดย คุณครูพงศ์วรุฒน์ วงศ์สังวาล

ร่วมแสดงความยินดีกับรองฯ คำรณ เอื้ออนุสรณ์

image

สนามสอบธรรมศึกษา (บริการชุมชน)

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประสานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 2

image

โครงการ IN-HOUSE TRAINING

image

image

สุขสันต์วันลอยกระทง

แข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : เหรียญทอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาคอนปลาย : เหรียญทอง เป็นตัวแทน

 

การส่งเสริมนักเรียนด้านวิชาการ

image

ประชุมจัดเตรียมนำเสนอนักเรียนพระราชทาน

เจริญสมาธิก่อนการประชุม

กิจกรรมทักษะการดำรงชีวิต การทำบุญตักบาตร 1 วันพระ 1 คณะสี

กิจกรรมทักษะการดำรงชีวิต การทำบุญตักบาตร 1 วันพระ 1 คณะสี สัปดาห์นี้เป็นหน้าที่ของคณะสีพวงทอง ซึ่ง ดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเช้า วันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยมี ผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ เป็นประธานในครั้งนี้
 
 

ประกาศโดย : สุชาดา คงครอง
วันที่ประกาศ : 2557-10-31

บทบาทครู

image

23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”

image

การดูแลนักเรียนด้านระเบียบวินัย

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา นำโดย รองฯ ฤทัยรัตน์ สุ่มเข็มทอง คุณครูฉลอง ปานขวัญ หัวหน้างานระเบียบวินัยฯ ร่วมกับคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมนักเรียน ด้วยความพร้อมเพรียงกัน

รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗


image
เครดิต : ครูพุฒิพงศ์ เสนีวงษ์ ณ อยุธยา ครูผู้ควบคุมวงดนตรีไทยของโรงเรียน

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับดีเยี่ยม จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
img067

อบรมโปรแกรม bookmark

แนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

ชนะเลิศระดับประเทศสื่อสำหรับนักเรียนพิเศษ

ผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice ในระดับเครือข่ายที่ ๖ ผู้ได้รับการคัดเลือก ในลำดับที่ ๑ ด้านสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวม คุณครูอารมย์ สุดมี เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” นำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
image

พัฒนาครูผู้สอน เตรียมความพร้อม PISA

image

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,156 other followers