ค่านิยม ๑๒ ประการ

image

รับมอบภาพวาดพ่อขุนสรรค์

image

อบรมนักเรียนแกนนำ อย.น้อยในโรงเรียน

เครดิต ครูชุลีกร ปิ่นแก้ว
หน.งานอย.น้อยในโรงเรียน และคณะ ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับเกียรติบัตรและมอบทุนการศึกษาปี๕๗

image

ทำสมาธิก่อนเริ่มประชุมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

เครดิต: ครูกิตน์บดี สุดมี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และคณะ
image

image

image

สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕

ผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ ดีเยี่ยม

ค่ายคุณธรรม@ม.๒ และ ม.๕

image
wpid-tempfileforshare.jpg

อบรมลูกเสืออาสาจราจรและความปลอดภัยในสถานศึกษา

เครดิต…ครูฉลอง ปานขวัญ หน.งานระเบียบวินัยและความปลอดภัยนักเรียน ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา และคณะ

กิจกรรมกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

image

18 สิงหาคม 57 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

image

หนึ่งวันพระหนึ่งคณะสี (พวงคราม)

ข้อมูล 10 มิ.ย57

ไวนิล วิสัยทัศน์

ไวนิลสารเทศ 57

กิจกรรมวันอาเซียน ปี ‘๕๗

เครดิต : ครูบุษกร สมัครเขตการณ์ หน.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี’๕๗

เครดิต : ครูศิริพร พวงสมบัติ หน.งานกิจกรรมและคณะ

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗

image

การบริหารด้วยท่าฤาษีดัดตน ภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ

ศึกษาดูงานโรงเรียนสงวนหญิง

คุณลักษณะของนักเรียนไทยตามประกาศ คสช.

รับพระราชทานรางวัล เยาวสตรีไทยดีเด่น

นางสาวปวียา เอมอ่อน นร.พระราชทานปี ๒๕๕๖ รับพระราชทานรางวัล เยาวสตรีดีเด่น จากสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันสตรีไทย ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

image

แสดงความยินดีด้วยค่ะ…รุ่นพี่ของเราชาวคุรุประชาสรรค์

สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ คณะผู้บริหาร คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน ทำพิธิเปิดป้าย กิจกรรม “สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” ณ ศูนย์ข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท


ตามไปดูภาพกิจกรรม  สัปดาห์คุรุประชาสรรค์เยี่ยมบ้านนักเรียน

คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หนึ่งวันพระหนึ่งคณะสี(พวงทอง)

เครดิต : ครูฉลอง ปานขวัญ หัวหน้าคณะพวงทอง และคณะ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดชัยนาท ปี 2556

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม

เรื่อง การจัดการเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

เครดิต : ครูอารมย์ สุดมี หน.งานแนะแนวและคณะ

แบ่งปันน้ำใจสร้างความสุข…6/2

image

วันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เครดิต : ครูเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำ หน.กลุ่มสาระภาษาไทยและคณะ

ค่ายธรรมะน่ารู้…6/1

image

โครงงาน 4 ทิศ คลาสสิค ทำดีเพื่อน้อง…6/5

ม6/5 โครงงาน 4 ทิศ คลาสสิค ทำดีเพื่อน้อง นำข้าวมันไก่ น้ำขนม ไปเลี้ยงน้อง 6/5เลี้ยงอาหารน้องที่รร.วัดกำแพง และทำกิจกรรมสอนมารยาท การไหว้ การพูดจากับผู้ใหญ่ ที่ รร.วัดท่ากระแส เมื่อ 23 กค.57 และทำกิจกรรมนันทนาการและให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมศูนย์ฯประวัติศาสตร์

กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยนำชมห้องนิทรรศการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองชัยนาท คุณวิทยา ภู่เกิด วิทยากรท้องถิ่นมาเล่าเรื่องย่านการค้าและชุมชนเก่าแก่ของเมืองสรรค์ เมื่อวันที่ 17 กค.57 กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยนำชมห้องนิทรรศการ ที่ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1 เมื่อ 18 กค.57

เครดิต ♡ ครูบุษกร สมัครเขตการณ์ เลขาฯ ศูนย์ฯ

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 831 other followers