ข้อมูล 10 มิ.ย57

ไวนิล วิสัยทัศน์

ไวนิลสารเทศ 57

สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ คณะผู้บริหาร คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน ทำพิธิเปิดป้าย กิจกรรม “สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” ณ ศูนย์ข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท


ตามไปดูภาพกิจกรรม  สัปดาห์คุรุประชาสรรค์เยี่ยมบ้านนักเรียน

กิจกรรมกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

image

18 สิงหาคม 57 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

image

หนึ่งวันพระหนึ่งคณะสี (พวงคราม)

กิจกรรมวันอาเซียน ปี ‘๕๗

เครดิต : ครูบุษกร สมัครเขตการณ์ หน.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี’๕๗

เครดิต : ครูศิริพร พวงสมบัติ หน.งานกิจกรรมและคณะ

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗

image

การบริหารด้วยท่าฤาษีดัดตน ภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ

ศึกษาดูงานโรงเรียนสงวนหญิง

คุณลักษณะของนักเรียนไทยตามประกาศ คสช.

รับพระราชทานรางวัล เยาวสตรีไทยดีเด่น

นางสาวปวียา เอมอ่อน นร.พระราชทานปี ๒๕๕๖ รับพระราชทานรางวัล เยาวสตรีดีเด่น จากสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันสตรีไทย ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

image

แสดงความยินดีด้วยค่ะ…รุ่นพี่ของเราชาวคุรุประชาสรรค์

คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หนึ่งวันพระหนึ่งคณะสี(พวงทอง)

เครดิต : ครูฉลอง ปานขวัญ หัวหน้าคณะพวงทอง และคณะ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดชัยนาท ปี 2556

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม

เรื่อง การจัดการเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

เครดิต : ครูอารมย์ สุดมี หน.งานแนะแนวและคณะ

แบ่งปันน้ำใจสร้างความสุข…6/2

image

วันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เครดิต : ครูเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำ หน.กลุ่มสาระภาษาไทยและคณะ

ค่ายธรรมะน่ารู้…6/1

image

โครงงาน 4 ทิศ คลาสสิค ทำดีเพื่อน้อง…6/5

ม6/5 โครงงาน 4 ทิศ คลาสสิค ทำดีเพื่อน้อง นำข้าวมันไก่ น้ำขนม ไปเลี้ยงน้อง 6/5เลี้ยงอาหารน้องที่รร.วัดกำแพง และทำกิจกรรมสอนมารยาท การไหว้ การพูดจากับผู้ใหญ่ ที่ รร.วัดท่ากระแส เมื่อ 23 กค.57 และทำกิจกรรมนันทนาการและให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมศูนย์ฯประวัติศาสตร์

กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยนำชมห้องนิทรรศการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองชัยนาท คุณวิทยา ภู่เกิด วิทยากรท้องถิ่นมาเล่าเรื่องย่านการค้าและชุมชนเก่าแก่ของเมืองสรรค์ เมื่อวันที่ 17 กค.57 กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยนำชมห้องนิทรรศการ ที่ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1 เมื่อ 18 กค.57

เครดิต ♡ ครูบุษกร สมัครเขตการณ์ เลขาฯ ศูนย์ฯ

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗

img060

ค่ายเยาวชนพลเมืองอาสาเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย


เครดิต : ครูวันทนา สุชาการ หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและคณะ

ผลงานระดับดีเด่น สถานศึกษาสีขาว

ผอ.ถวัลย์ ตันธีระพงศ์ รับมอบเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลงานระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชัยนาท วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมชัยนาทธานี

“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซค์ ค่ะ

หัวเว็บ_ศีล5_3

 

คีย์ใบสมัครและดูทะเบียนรายชื่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  คลิกที่นี่

ดูข้อมูลจังหวัดชัยนาท คลิกที่นี่

ครูที่ปรึกษาใส่หมายเลขครอบครัว คลิกที่นี่

นักเรียนใส่หมายเลขครอบครัว คลิกที่นี่

โครงการ”หมู่บ้านรักษาศีล ๕
โดยดำริ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

 

เยาวชนชัยนาท เป็นคนดี มีศีล ๕ ไม่พึ่งพายาเสพติด

ถวายเทียนวัดสระไม้แดง

รับการประเมินภายในจาก สพม.5

กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในโรงเรียน

23-29 มิถุนายน 2557 “สัปดาห์คุรุประชาสรรค์เยี่ยมบ้านนักเรียน”

เครดิต : ครูศตวรรษ ครูวนิดา ศรีภิรมย์ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/4 เยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน เป็นห้องเรียนแรก

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูประภา ตั้งคำ และ ครูภัทรดา ชูทอง ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/6

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูนิตยา โตแก้ว และ ครูเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/5

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูรัตช์ดา กล่ำรักษ์และ ครูพรรณภา โพธิ์หลำ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูวรรณศิริ สุขดีและ ครูศิริพร พวงสมบัติ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/8

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูยุพิน เกตุดี ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/3

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูสุภิรมย์ จาคสกุล และ ครูประดิษฐ โพธิ์สำราญ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/2

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูวันทนา สุชาการ และ ครูพงษ์วรุฒน์ วงษ์สังวาล ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูประดิษฐา ร่มโพธิ์ และครูคนึง รักสันติศานติ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/7

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูฐิติรัตน์ เณรแตง และครูวีระ กล่ำรักษ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/6

This slideshow requires JavaScript.

เครดิต : ครูรุจี นันทมนตรี และ ครูฉลอง ปานขวัญ ครูที่ปรึกษา ม.4/6

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูประไพ จั่นยาว และ ครูขวัญศิริ เคารพธรรม ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/4

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูนิภา  มาใหญ่ และ ครูสมยศ  ภู่สุวรรณ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/4

This slideshow requires JavaScript.

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 811 other followers