ค่านิยม ๑๒ ประการ

image
1411306352868

รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗

image

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับดีเยี่ยม จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
img067

อบรมโปรแกรม bookmark

แนวทางการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง

ชนะเลิศระดับประเทศสื่อสำหรับนักเรียนพิเศษ

ผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice ในระดับเครือข่ายที่ ๖ ผู้ได้รับการคัดเลือก ในลำดับที่ ๑ ด้านสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวม คุณครูอารมย์ สุดมี เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” นำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
image

พัฒนาครูผู้สอน เตรียมความพร้อม PISA

image

พิธีมุฑิตาจิต…วันเกษียณ เกษมสันต์

image

image

image

image

image

image

image

รับมอบภาพวาดพ่อขุนสรรค์

image

อบรมนักเรียนแกนนำ อย.น้อยในโรงเรียน

เครดิต ครูชุลีกร ปิ่นแก้ว
หน.งานอย.น้อยในโรงเรียน และคณะ ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับเกียรติบัตรและมอบทุนการศึกษาปี๕๗

image

ทำสมาธิก่อนเริ่มประชุมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

เครดิต: ครูกิตน์บดี สุดมี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และคณะ
image

image

image

สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕

ผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ ดีเยี่ยม

[

ค่ายคุณธรรม@ม.๒ และ ม.๕

image
wpid-tempfileforshare.jpg

อบรมลูกเสืออาสาจราจรและความปลอดภัยในสถานศึกษา

เครดิต…ครูฉลอง ปานขวัญ หน.งานระเบียบวินัยและความปลอดภัยนักเรียน ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา และคณะ

กิจกรรมกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

image

18 สิงหาคม 57 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

image

หนึ่งวันพระหนึ่งคณะสี (พวงคราม)

ข้อมูล 10 มิ.ย57

ไวนิล วิสัยทัศน์

ไวนิลสารเทศ 57

กิจกรรมวันอาเซียน ปี ‘๕๗

เครดิต : ครูบุษกร สมัครเขตการณ์ หน.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี’๕๗

เครดิต : ครูศิริพร พวงสมบัติ หน.งานกิจกรรมและคณะ

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗

image

การบริหารด้วยท่าฤาษีดัดตน ภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ

ศึกษาดูงานโรงเรียนสงวนหญิง

คุณลักษณะของนักเรียนไทยตามประกาศ คสช.

รับพระราชทานรางวัล เยาวสตรีไทยดีเด่น

นางสาวปวียา เอมอ่อน นร.พระราชทานปี ๒๕๕๖ รับพระราชทานรางวัล เยาวสตรีดีเด่น จากสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันสตรีไทย ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

image

แสดงความยินดีด้วยค่ะ…รุ่นพี่ของเราชาวคุรุประชาสรรค์

สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ คณะผู้บริหาร คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน ทำพิธิเปิดป้าย กิจกรรม “สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” ณ ศูนย์ข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท


ตามไปดูภาพกิจกรรม  สัปดาห์คุรุประชาสรรค์เยี่ยมบ้านนักเรียน

คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หนึ่งวันพระหนึ่งคณะสี(พวงทอง)

เครดิต : ครูฉลอง ปานขวัญ หัวหน้าคณะพวงทอง และคณะ

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 832 other followers