โครงงาน 4 ทิศ คลาสสิค ทำดีเพื่อน้อง

ม6/5 โครงงาน 4 ทิศ คลาสสิค ทำดีเพื่อน้อง นำข้าวมันไก่ น้ำขนม ไปเลี้ยงน้อง 6/5เลี้ยงอาหารน้องที่รร.วัดกำแพง และทำกิจกรรมสอนมารยาท การไหว้ การพูดจากับผู้ใหญ่

image

image

image

image

image

ที่ รร.วัดท่ากระแส เมื่อ 23 กค.57 และทำกิจกรรมนันทนาการและให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

image

image

image

image

กิจกรรมศูนย์ฯประวัติศาสตร์

กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยนำชมห้องนิทรรศการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองชัยนาท
คุณวิทยา ภู่เกิด วิทยากรท้องถิ่นมาเล่าเรื่องย่านการค้าและชุมชนเก่าแก่ของเมืองสรรค์ เมื่อวันที่ 17 กค.57
กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยนำชมห้องนิทรรศการ ที่ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1 เมื่อ 18 กค.57
image

image

image

image

image

image

image

image

image

เครดิต ♡ ครูบุษกร สมัครเขตการณ์ เลขาฯ ศูนย์ฯ

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗

img060

ค่ายเยาวชนพลเมืองอาสาเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย

image

image

image

image

image

image

image

image

image
image

image

image

ผลงานระดับดีเด่น สถานศึกษาสีขาว

ผอ.ถวัลย์ ตันธีระพงศ์ รับมอบเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลงานระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชัยนาท วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมชัยนาทธานี

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557

img055 img056

“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซค์ ค่ะ

หัวเว็บ_ศีล5_3

 

คีย์ใบสมัครและดูทะเบียนรายชื่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  คลิกที่นี่

ดูข้อมูลจังหวัดชัยนาท คลิกที่นี่

ครูที่ปรึกษาใส่หมายเลขครอบครัว คลิกที่นี่

นักเรียนใส่หมายเลขครอบครัว คลิกที่นี่

โครงการ”หมู่บ้านรักษาศีล ๕
โดยดำริ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

 

เยาวชนชัยนาท เป็นคนดี มีศีล ๕ ไม่พึ่งพายาเสพติด

ถวายเทียนวัดสระไม้แดง

รับการประเมินภายในจาก สพม.5

กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในโรงเรียน

23-29 มิถุนายน 2557 “สัปดาห์คุรุประชาสรรค์เยี่ยมบ้านนักเรียน”

เครดิต : ครูศตวรรษ ครูวนิดา ศรีภิรมย์ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/4 เยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน เป็นห้องเรียนแรก

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูประภา ตั้งคำ และ ครูภัทรดา ชูทอง ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/6

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูนิตยา โตแก้ว และ ครูเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/5

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูรัตช์ดา กล่ำรักษ์และ ครูพรรณภา โพธิ์หลำ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูวรรณศิริ สุขดีและ ครูศิริพร พวงสมบัติ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/8

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูยุพิน เกตุดี ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/3

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูสุภิรมย์ จาคสกุล และ ครูประดิษฐ โพธิ์สำราญ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/2

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูวันทนา สุชาการ และ ครูพงษ์วรุฒน์ วงษ์สังวาล ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1

This slideshow requires JavaScript.


เครดิต : ครูประดิษฐา ร่มโพธิ์ และครูคนึง รักสันติศานติ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/7

This slideshow requires JavaScript.

๒๖ มิถุนายน…กิจกรรมวันสุนทรภู่

เครดิต : ครูเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย และคณะ

โรงเรียนบางลายพิทยาคม จ.พิจิตร เข้าศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การประเมินโรงเรียนในฝันด้านการบูรณาการศีลธรรม คุณธรรมในการบริหารจัดการ

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 807 other followers