ค่านิยม ๑๒ ประการ

1411306352868

23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”

image

การดูแลนักเรียนด้านระเบียบวินัย

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา นำโดย รองฯ ฤทัยรัตน์ สุ่มเข็มทอง คุณครูฉลอง ปานขวัญ หัวหน้างานระเบียบวินัยฯ ร่วมกับคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมนักเรียน ด้วยความพร้อมเพรียงกัน

รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗


image
เครดิต : ครูพุฒิพงศ์ เสนีวงษ์ ณ อยุธยา ครูผู้ควบคุมวงดนตรีไทยของโรงเรียน

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับดีเยี่ยม จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
img067

อบรมโปรแกรม bookmark

แนวทางการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง

ชนะเลิศระดับประเทศสื่อสำหรับนักเรียนพิเศษ

ผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice ในระดับเครือข่ายที่ ๖ ผู้ได้รับการคัดเลือก ในลำดับที่ ๑ ด้านสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวม คุณครูอารมย์ สุดมี เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” นำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
image

พัฒนาครูผู้สอน เตรียมความพร้อม PISA

image

พิธีมุฑิตาจิต…วันเกษียณ เกษมสันต์

รับมอบภาพวาดพ่อขุนสรรค์

image

อบรมนักเรียนแกนนำ อย.น้อยในโรงเรียน

เครดิต ครูชุลีกร ปิ่นแก้ว
หน.งานอย.น้อยในโรงเรียน และคณะ ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับเกียรติบัตรและมอบทุนการศึกษาปี๕๗

image

ทำสมาธิก่อนเริ่มประชุมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

เครดิต: ครูกิตน์บดี สุดมี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และคณะ
image

image

image

สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕

ผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ ดีเยี่ยม

[

ค่ายคุณธรรม@ม.๒ และ ม.๕

image
wpid-tempfileforshare.jpg

อบรมลูกเสืออาสาจราจรและความปลอดภัยในสถานศึกษา

เครดิต…ครูฉลอง ปานขวัญ หน.งานระเบียบวินัยและความปลอดภัยนักเรียน ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา และคณะ

กิจกรรมกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

image

18 สิงหาคม 57 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

image

หนึ่งวันพระหนึ่งคณะสี (พวงคราม)

ข้อมูล 10 มิ.ย57

ไวนิล วิสัยทัศน์

ไวนิลสารเทศ 57

กิจกรรมวันอาเซียน ปี ‘๕๗

เครดิต : ครูบุษกร สมัครเขตการณ์ หน.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี’๕๗

เครดิต : ครูศิริพร พวงสมบัติ หน.งานกิจกรรมและคณะ

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗

image

การบริหารด้วยท่าฤาษีดัดตน ภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ

ศึกษาดูงานโรงเรียนสงวนหญิง

คุณลักษณะของนักเรียนไทยตามประกาศ คสช.

รับพระราชทานรางวัล เยาวสตรีไทยดีเด่น

นางสาวปวียา เอมอ่อน นร.พระราชทานปี ๒๕๕๖ รับพระราชทานรางวัล เยาวสตรีดีเด่น จากสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันสตรีไทย ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

image

แสดงความยินดีด้วยค่ะ…รุ่นพี่ของเราชาวคุรุประชาสรรค์

สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ คณะผู้บริหาร คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน ทำพิธิเปิดป้าย กิจกรรม “สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” ณ ศูนย์ข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท


ตามไปดูภาพกิจกรรม  สัปดาห์คุรุประชาสรรค์เยี่ยมบ้านนักเรียน

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 856 other followers